You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI:n historia

Yrityksemme virstanpylväät

Tällä aikajanalla pääset tutustumaan PERI:n vaikuttavaan ja tapahtumarikkaaseen historiaan. Edistynyttä muotti- ja telinejärjestelmien kehitystä, kiehtovia suunnittelukohteita ja paljon muuta. Hyppää mukaan!

1969

PERI perustettiin ja ensimmäinen tehdashalli rakennettiin 6,000 m² kokoisena Weissenhorniin.

Artur Schwörer founds the company PERI together with his wife Christl. The company's aim is the rationalization of building with concrete. Construction work is meant to become easier, faster and safer.
The first production hall is built in Weissenhorn.

Yrityksen perustaminen

Artur Schwörer perusti yrityksen nimeltä PERI yhdessä vaimonsa Christlin kanssa. Yrityksen päämääränä oli betonirakentamisen tehostaminen: Rakentamisen pitäisi olla yksinkertaisempaa, nopeampaa ja turvallisempaa.

PERI is a Greek prefix and means "around". The formwork surrounds the concrete - the scaffold surrounds the building.

PERI-logo

PERI on kreikkalainen etuliite, ja tarkoittaa vapaasti käännettynä "ympäri". Muotit ympäröivät betonia - telineet ympäröivät rakennusta.

The first production hall is built on the 6,000 m² company premises in Weissenhorn.

Yrityksen tilat

Ensimmäinen tehdashalli rakennettiin 6,000 m² kokoisena Weissenhorniin.

The first PERI team with Karl Müller, Josef Schwatzer, Josef Madel, Nikolaus Bechthold, Günther Bohatsch, Alfred Fuchs and Bruno Konrad (from the left).

PERI-team

Ensimmäinen PERI-tiimi: Karl Müller, Josef Schwatzer, Josef Madel, Nikolaus Bechthold, Günther Bohatsch, Alfred Fuchs ja Bruno Konrad (vasemmalta).

The first girder is produced, the PERI T 70 is born. T stands for the German word "Träger" (girder) - 70 for the chord thickness in millimeters. The first order was for 80 girders with a length of 3.05 m. The girders were impregnated by hand with a sponge over a plastic tub and directly loaded on the waiting truck. The annual output was about 50,000 linear meters.

T 70 -puupalkki

Ensimmäinen puupalkki, PERI T70, syntyi. "T" tulee saksankielestä "Träger", ja "70" palkin paarteen paksuudesta millimetreissä. Ensimmäinen tilaus käsitti 80 kpl 3,05 m palkkeja. Palkit kyllästettiin käsin, ja lastattiin suoraan rekkaan. Vuosittainen tuotanto oli noin 50 000 juoksumetriä. 

1970 - 1971

Ensimmäinen merkittävä sopimus, bauma sekä Handbook. 

The world´s biggest twin vertical ship lift close to Lüneburg in Germany connects the Mittelland Canal and the River Elbe, bridging a height difference of 38 m. It is the first major contract for PERI. Extra-long T 70 formwork girders are used for the construction.

Scharnebeckin kanava, Saksa

Maailman suurin kahden laivan kanava lähellä Lüneburgia yhdistää Mittelandin kanaalin ja Elben joen  - korkeuseroa on 38 m. Se on PERI:n ensimmäinen merkittävä projekti. Kohteessa käytettiin mm. erityispitkiä T 70 -puupalkkeja. 

For the first time, PERI takes part in bauma in Munich and presents the T 70 girder and the Culvert Frame Formwork.

bauma 1971

PERI osallistuu ensimmäistä kertaa baumaan Munchenissä, ja esittelee T 70 -puupalkin sekä järjestelmämuotin. 

The first issue is distributed at the first bauma in 1971 and it is a little sensation: A comprehensive volume for the formwork market with color photos, tables and work instructions.

PERI Handbook

Ensimmäinen painos jaettiin baumassa vuonna 1971 ollen jonkin asteinen sensaatio muottimarkkinoilla: värivalokuvia, taulukoita sekä asennus- ja käyttöohjeita. 

1972 - 1975

Ensimmäiset sivutoimipisteet ja tytäryhtiöt 

Uudet PERI-tytäryhtiöt

Ranska – 1974
Sveitsi – 1974
Espanja – 1975

PERI expands within Germany. The first subsidiaries are founded in Hamburg and Stuttgart in 1972.

Ensimmäiset sivutoimipisteet Hampurissa ja Stuttgartissa 

PERI laajenee Saksassa. Ensimmäiset sivutoimipisteet avattiin Hampuriin ja Stuttgartiin vuonna 1972.

In 1973, the world's first climbing scaffold increases the safety and work speed at the jobsite. The bold design rationalizes the construction of high-rises enormously because formwork and scaffolding can be moved in one crane lift.

KGF 240 -kiipeävä teline

Maailman ensimmäinen kiipeävä teline vuonna 1973 kehitti turvallisuustasoa sekä tehokkuutta työmailla. Selkeä muotoilu järkeisti rakentamista suurissa korkeuksissa, sillä muotti ja teline saatiin siirrettyä yhdellä nostolla. 

The first subsidiaries abroad are established in Switzerland and France in 1974.

PERI-tytäryhtiöt Euroopassa

Ensimmäiset tytäryhtiöt perustettiin Sveitsiin ja Ranskaan vuonna 1974. 

The plant in Weissenhorn is continuously enlarged in order to meet the increasing demand.

Tilojen laajennus Weissenhornissa 

PERI:n toimisto- ja tuotantotiloja laajennettiin jatkuvasti kasvaneen kysynnän myötä. 

1976 - 1978

 "PERI Aktuell" -asiakaslehti julkaistiin, ja PERI-kampus Weissenhornissa kasvaa entisestään 

In February 1976, the first issue of the "PERI Aktuell" customer magazine is published.

"PERI Aktuell"

Ensimmäinen painos "PERI Aktuell" -asiakaslehdestä julkaistiin helmikuussa 1976. 

In 1976, the PERI plant consists of four production halls, large storage areas and an outdoor product exhibition. PERI buys the first EDP system the same year.

Tuotantotilojen laajennus 

Vuonna 1976 PERI-kampus koostuu neljästä tuotatohallista, suurista varastoalueista, ja näyttelyalueesta. PERI ostaa samana vuonna ensimmäisen EDP-järjestelmän. 

The large order for Germany's largest nuclear power plant in Gundremmingen leads to the foundation of the formwork assembly in Weissenhorn.

Muottien asennus

Massiivinen tilaus Saksan suurimmalta ydinvoimalalta Gundremmingenissa luo perustan muottien esiasennukselle Weissenhornissa.

1979 - 1983

PERI saa uuden logon, ja ensimmäinen tytäryhtiö Euroopan ulkopuolelle perustetaan. 

Uudet PERI-tytäryhtiöt

Belgia – 1979
Alankomaat – 1979
USA – 1982
Italia – 1983

The design engineers working in the technical office in Weissenhorn.

Työskentely piirustustauluilla

Suunnittelijat töissä Weissenhornissa. 

After ten years, the black and yellow company logo is replaced by a new one in 1979. For the first time, the logo also shows the color red. Construction work in Weissenhorn goes on, the sixth hall and the main office building are erected.

Uusi PERI-logo

Musta-keltainen logo korvattiin kymmenen vuoden jälkeen uudella vuonna 1979. Ensimmäistä kertaa logossa esiintyy myös punainen väri. Rakennustyöt Weissenhornissa jatkuvat: Kuudes halli ja pääkonttorirakennus ovat pystyssä.

In 1980, PERI sets another milestone with the MODUL Slab Formwork made of aluminum.

MODUL-holvimuotti

Alumiininen MODUL-holvimuotti ilmestyy vuonna 1980.

The first subsidiary outside Europe is founded in the United States of America.

PERI USA

Ensimmäinen tytäryhtiö Euroopan ulkopuolella perustetaan Yhdysvaltoihin. 

1984 - 1988

TRIO-järjestelmämuotti on johtava muottijärjestelmä Euroopassa. 

As a further development of the T 70 V with a height of 36 cm, the new wooden lattice girder GT 24 offers more flexibility at the jobsite maintaining the same dimensional stability with a 12-cm lower height.

GT 24 -puuristikkopalkki

GT 24  -palkki on kehittyneempi versio 36 cm korkealle T 70 V  -palkille. GT 24 on 12 cm matalampi, mutta omaa saman stabiliteetin osoittautuen joustavammaksi työmailla. 

The plant grows extremely fast. Large production halls and outdoor storage areas are part of the company premises.

PERI Weissenhornissa

Kampus kasvaa todella nopeasti. Suuret tuotantohallit ja varastoalueet ovat osa yrityksen tiloja. 

PERI causes a sensation with the RAPID Column Formwork and the innovative Circular Formwork with articulated walers.

RAPID-pilarimuotti 

Korkealaatuisia betonipintoja aikaansaava RAPID-pilarimuotti otetaan erinomaisesti vastaan.

"Schalung und Gerüste" (formwork and scaffolding) becomes part of the PERI logo from 1985-1989.

Uusi PERI-logo

"Schalung und Gerüste" (muotit ja telineet) tulee osaksi PERI-logoa 1985-1989.

The movable SKS Single-Sided Climbing Formwork begins its international success story with the construction of the world's third largest dam in Turkey.

Atatürkin pato, Turkki

SKS -yhdeltä puolelta kiipeävä muotti aloittaa menetystarinansa maailman kolmanneksi suurimman padon rakennustöissä.

The universal TRIO Wall Formwork system is launched and convinces with few different individual components. It stands for fast forming and becomes the market-leading system within a few years.

TRIO-järjestelmämuotti

Maailmanlaajuinen seinämuottijärjestelmä on tunnettu tarvittavien osien vähäisestä määrästä  - johtaen nopeampaan muotitukseen. Muutamaa vuotta myöhemmin TRIO:sta tuli markkinoiden johtava järjestelmä.

1989 - 1991

PERI investoi DEM 14 milj. Weissenhorniin ja avaa ensimmäisen tuotantolaitoksen Saksan ulkopuolelle, Turkkiin.

Uusia PERI-tytäryhtiöitä

Iso-Britannia – 1989
Turkki – 1990
Unkari – 1990
Singapore – 1991
Malesia – 1991

A milestone in self-climbing technology: PERI introduces the ACS. Climbing takes place with the hydraulic climbing mechanism without the use of a crane. Comfortable working platforms protect site personnel during all weathers.

ACS-kiipeävä järjestelmä

PERI esittelee ACS-kiipeilyjärjestelmän. Kiipeäminen tapahtuu hydraulisen kiipeilymekanismin avulla  - ilman tarvetta nosturille. Nerokkaasti suunnitellut työtasot turvaavat työntekijöitä kaikissa olosuhteissa.

73 modern CAD work places replace the drawing boards in Weissenhorn. Production robots and PC-controlled warehouse technology are also acquired and the powder-coating system is commissioned.

CAD-ohjelmisto

73 modernia CAD-työasemaa korvaavat piirustuspöydät Weissenhornissa. Myös tuotantorobotit, PC-ohjattu varastointiteknologia ja pulverimaalausjärjestelmä otetaan käyttöön. 

The PERI logo is adjusted: The words "Schalung und Gerüste" (formwork and scaffolding) become more pronounced against the yellow background and they also remind of the first black-yellow PERI logo.

PERI-logo kehittyy

PERI-logoa säädetään: Sanat "Schalung und Gerüste" (muotit ja telineet) tulee enemmän esille keltaista taustaa vasten, mikä osittain muistuttaa ensimmäistä kelta-mustaa PERI-logoa. 

1992 - 1994

Alumiinista tehdyt innovaatiot tekevät elämän työmailla helpommaksi, ja PERI täyttää 25 vuotta.

Uudet PERI-tytäryhtiöt

Itävalta – 1992
Tsekki – 1992
Tanska – 1993
Suomi – 1993
Norja – 1993
Ruotsi – 1993
Puola – 1993
Etelä-Korea – 1994
Portugali – 1994

PERI introduces the lightweight SKYDECK Slab Formwork at bauma 1992. It is designed with a drophead system and allows for early striking so that the on-site material requirements can be reduced.

SKYDECK-holvimuottijärjestelmä pikapudotuspäällä

PERI esittelee kevyen SKYDECK-holvimuottijärjestelmän baumassa vuonna 1992. Sen pikapudotuspäämekanismi mahdollistaa aikaisen purun, jolloin kalustoa tarvitaan työmaalle vähemmän. 

Low weight, high load-bearing capacity, an integrated measuring tape and the self-cleaning thread are the basis for the rapid success of MULTIPROP around the world.

MULTIPROP-holvituet

Kevyt paino, korkea kuormituskapasiteetti, integroitu mittanauha ja itsepuhdistuvat kierteet selittävät MULTIPROP:in välittömästi saavuttaman menestyksen ympäri maailman. 

The company premises in Weissenhorn are enlarged by 40,000 m² to 150,000 m².

150,000 m² yrityksen tiloja

Yrityksen tilat Weissenhornissa laajentuvat 40,000 m²:stä 150,000 m²:iin.

A purpose-built field factory produces the tunnel segments in a dry dock. The individual tunnel elements are towed out to the open sea using pontoons and then sunk to their designated positions on the seabed.

Öresundin silta- ja tunneliyhteys, Tanska - Ruotsi

Muottikone maailman suurimmalle yhtenäiselle tunnelille 

Tätä tarkoitusta varten rakennettu tehdasyksikkö valmistaa tunneliosat kuivalla telakalla. Yksittäiset tunnelielementit hinataan ponttooneilla merelle, ja upotetaan sitten niille määrätyille paikoille meren pohjaan. 

PERI has 13 branch offices in Germany, 22 subsidiaries and supports more than 4,000 customers around the world. The product portfolio includes more than 2,000 products. In Weissenhorn, the new exhibition hall for product demonstrations is finished.

PERI 25 vuotta

PERI:llä on 13 toimipistettä Saksassa, ja 22 tytäryhtiötä ympäri maailmaa. Tuotevalikoimassa on yli 2000 tuotetta. Weissenhornissa on valmistunut uusi näyttelyhalli.

The ELPOS computer program sets new standards in work preparation for the planning and dispatching of PERI standard systems.

ELPOS-ohjelmisto

ELPOS-ohjelma asettaa uusia standardeja PERI-järjestelmien suunnitteluun. 

1995 - 1998

PERI on ollut internetissä vuodesta 1997 ja aloittaa telineliiketoiminnan. 

Uudet PERI-tytäryhtiöt

Kanada – 1995
Brasilia – 1996
Argentiina – 1996
Chile – 1996
Romania – 1996
Slovakia – 1996
Australia – 1997
Arabiemiirikunnat – 1997

The new solution for columns means an enormous reduction of crane time at the jobsite because the complete column including push-pull props and concreting platform can be moved in one lift.

QUATTRO-pilarimuotti

Uusi ratkaisu pilareille säästää nostureiden aikaa työmailla, sillä kokonainen pilari vinotukineen ja betonointitasoineen voidaan nostaa samanaikaisesti. 

The ACS Self-Climbing System ensures smooth construction progress during the building of the then highest building in the world with 452 m in Kuala Lumpur, Malaysia.

Petronas Towers, Kuala Lumpur, Malesia

Vuoteen 2004 saakka maailman korkeimpana rakennuksena tunnetun 452 m korkean kaksoistornin rakennustyöt sujuivat mutkattomasti ja turvallisesti ACS -kiipeilyjärjestelmällä. 

PERI starts its activities in the scaffolding market with the development of the PERI UP Scaffolding System. The PERI UP T 72 facade scaffold with T-frames and guardrail in advance is safe and efficient.

PERI UP -telinejärjestelmä

PERI aloittaa toimintansa telinemarkkinoilla kehittämällä PERI UP  -telinejärjestelmän. PERI UP T 72  -julkisivuteline T-rungolla ja etukäteen asennettavalla suojakaiteella on turvallinen ja kustannustehokas.

With the Quadragon, an ultra-modern office building for the PERI staff in Weissenhorn is realized.

Uusi toimistorakennus

Quadragon  - moderni toimistorakennus PERI:n henkilökunnalle Weissenhorniin. 

1999 - 2004

Monia mahtavia kohteita rakentuu PERI:n ammattitaidolla ja järjestelmillä.

Uusia PERI-tytäryhtiöitä

Ukraina – 2000
Bulgaria – 2000
Viro – 2002
Liettua – 2002
Latvia – 2003
Meksiko – 2003
Serbia & Montenegro – 2003
Kroatia – 2004

The 2.5 km long cable-stayed bridge in France is constructed using special steel formwork, which rises upwards cycle-by-cycle with the help of the ACS Self-Climbing System. At that time it is the longest cable-stayed bridge in the world.

Viaduc de Millau, Ranska

2,5 km pitkä vinoköysisilta rakennetaan erityismuottiratkaisuja käyttäen  - nousten tasaisesti ylöspäin ACS-kiipeilyjärjestelmän avulla. 

The horizontal arrow symbolizes the increasing market presence and the growing number of satisfied customers. The vertical arrow stands for the improvement in quality of all PERI services.

Uusi PERI-logo

Vaakasuuntainen nuoli symboloi läsnäoloa kasvavilla markkinoilla, sekä tyytyväisten asiakkaiden lisääntyvää määrää. Ylöspäin kohoava nuoli taas merkitsee PERI:n palveluiden kehittymistä laadullisesti. 

Due to its torsion-like architecture, the 190-m high office and residential complex Turning Torso in Sweden requires a particularly efficient formwork concept with ACS climbing units.

Veistoksesta rakennukseksi

Kääntyvää vartaloa symboloiva arkkitehtuuri tässä 190 m korkeassa toimisto- ja asuinrakennussa vaatii erityisen tehokkaat ja toimivat muottiratkaisut ACS-kiipeily-yksiköiden kanssa. 

20,000 linear meters of girders are produced per day with the fully automatic production plant.

Puupalkkien tuotanto

20,000 juoksumetriä puupalkkeja valmistuu päivittäin.  

2005 - 2007

VARIOKIT ja MAXIMO menestyksekkäästi markkinoille. 

Uudet PERI-tytäryhtiöt

Japani – 2005
Venäjä – 2006
Intia – 2007
Kazakhstan – 2007
Qatar – 2007
Valko-Venäjä – 2006

The pilot project for serially manufactured 3-D formwork units for the construction of the Mercedes Benz Museum in Stuttgart in Germany sets new standards in formwork technology.

Mercedes-Benz -museo, Stuttgart, Saksa

Pilottiprojekti 3D-muottiyksiköille asettaa uudet standardit muottiteknologialle. 

PERI enlarges its production space by 80% and doubles its logistics and material planning areas. All in all, PERI invests about EUR 80 million in Weissenhorn.

Investointeja tulevaisuuteen

PERI laajentaa tuotantoaluettaan 80 %, ja tuplaa logistiikka- ja toimituskalustonsa. Investoinnit Weissenhornissa ovat yhteensä noin 80 miljoonaa.

The system, which can be supplied optionally with or without hydraulic technology, can be perfectly adjusted to jobsite-specific requirements.

RCS -kiipeävä järjestelmä

PERI RCS  -kiipeävä järjestelmä yhdistää erilaisten kiipeävien muottien edut yhdessä paketissa, mikä sovittaa järjestelmän helposti työmaiden eri tarpeisiin.

PERI presents for the first time at bauma the MAXIMO Panel Formwork with single-sided MX tie technology.

MAXIMO-järjestelmämuotti

PERI esittelee ensi kertaa baumassa yhdeltä puolelta sidottavan MAXIMO-järjestelmän. 

In the US federal state of Louisiana, three giant liquefied natural gas tanks are built with PERI know-how. Each structure has a diameter of 80 m and wall heights of 44 m.

Cameron LNG -maakaasusäiliöt

Yhdysvaltojen Louisianaan valmistui kolme nestekaasusäiliötä PERI:n tietotaitoa apuna käyttäen. Näiden jokaisen halkaisija on 80 m ja seinän korkeus 44 m. 

The founder of the company, Artur Schwörer (deceased in 2009), hands over the management of the company to his two sons Alexander and Christian in 2007.

Uusi sukupolvi

Johtoporras 2007  - Yrityksen perustaja Artur Schwörer poikiensa  Alexanderin ja Christianin kanssa.

For load combinations in tunnel, bridge and building construction, PERI provides for the first time a construction kit consisting of standardized, rentable system components and connecting elements.

VARIOKIT 

PERI tarjoaa ensimmäistä kertaa rakennussarjan yhtenäisillä, vuokrattavilla järjestelmäosilla ja liitäntävälineillä tunneli- ja siltarakentamiseen.

The biomass power plant at the central production site in Weissenhorn is a symbol of combined economic and ecological sustainability at PERI.

Kestävyys

Biomassatehdas tuotantolaitoksella Weissenhornissa kertoo osaltaan PERI:n taloudellisesta ja ekonomisesta kestävyydestä. 

2008 - 2009

PERI aktivoituu teollisuus-sektorilla, ja koko yritys suree sen perustajan, Artur Schwörerin kuolemaa. 

Uudet PERI-tytäryhtiöt

Panama – 2008
Peru – 2008
Albania – 2009

With a length of 1.455 km and the impressive width of 60 m, the Sheikh Khalifa Bridge connects the mainland of Abu Dhabi in the United Arab Emirates with Saadiyat Island.

Sheikh Khalifa -silta, Abu Dhabi, Ararabiemiraatit

1 455 km pitkä ja 60 m leveä Sheikh Khalifa  -silta yhdistää Abu Dhabin Saadiyat Islandiin.

In 2008, Artur Schwörer is awarded the "Bayerische Verdienstorden" (Bavarian Order of Merit) for his lifetime achievements, the highest award to be awarded in the German federal state of Bavaria. In 2009, Artur Schwörer dies at the age of 76.

Artur Schwörer saa palkinnon "Bayerische Verdienstorden" (Bavarian Order of Merit) 

Artur Schwörer saa vuonna 2008 "Bayerische Verdienstorden" (Bavarian Order of Merit)  -palkinnon elinaikaisista saavutuksistaan. Palkinto on korkein meriitti Bavariassa. Hän menehtyy seuraavana vuonna 2009, 76 vuoden ikäisenä.  

With the flexible modular-type PERI UP Flex Scaffold, PERI starts its activities for industrial scaffold applications.

PERI UP Flex -teollisuustelineet

PERI aktivoituu teollisuusmarkkinoilla joustavalla PERI UP Flex  -telinejärjestelmällään. 

PERI supports the construction site team with different types of system formwork, among them huge amounts of slab, wall and column formwork. PERI's service also includes the planning and delivery of accordingly adjusted shoring.

850 rekkalastillista kalustoa Berliinin Brandenburgin lentokentälle 

PERI tukee työmaahenkilöstöä erilaisilla järjestelmillä, mukaan lukien seinä-, holvi- ja pilarimuotit. PERI:n projektituki käsitti myös suunnittelu- ja logistiikkapalvelut.

2010 - 2011

PERI kehittää uusia tuotteita uusille markkinoille. 

Uudet PERI-tytäryhtiöt

Etelä-Afrikka – 2011

The particularly lightweight and easy-to-handle wall formwork system is ideal in places where crane capacities are limited or not available at all.

LIWA-järjestelmämuotti

Erityisen kevyt ja helppokäyttöinen seinämuottijärjestelmä on ideaalinen kohteisiin, joissa ei ole nosturin käyttömahdollisuutta. 

PERI introduces the UNO for the first time at bauma 2010. Walls, columns, slabs, beams and stairways are shuttered and concreted simultaneously using the monolithic construction method. UNO is the fast and cost-effective solution for forming residential buildings featuring frequently repetitive floor plans.

Monoliittinen UNO-järjestelmämuotti

PERI esittelee UNO:n baumassa 2010. Seinät, pilarit, holvit, palkit ja portaikot voidaan muotittaa ja betonoida samanaikaisesti tällä järjestelmällä. UNO sopii asuinrakennuksiin, joissa kerrokset toistuvat samanlaisina. 

bauma has turned into the world-leading trade fair for the construction equipment and machinery industry. PERI's impressive exhibition hall has a floor space of more than 4,000 m².

bauma 2010

baumasta on muodostunut maailman johtava rakennusalan ja työkoneiden messutapahtuma. PERI:n vaikuttava messuhalli on lattiapinta-alaltaan yli 4,000 m².

PERI buys the South African trade partner Wiehahn and successfully integrates it into the company group. The external growth strategy in South Africa is the first of its kind in the company's history.

Kansainvälisen liiketoiminnan laajentaminen

PERI ostaa Etelä-Afrikan kauppakumppaninsa Wiehahnin, ja menestyksekkäästi sulauttaa sen joukkoonsa. Ulkoinen kasvustrategia Etelä-Afrikassa on ensimmäinen laatuaan PERI:n historiassa. 

The new construction of the giant lock facilities on the Atlantic and Pacific coasts is the largest single order in the company's history. The use of big SCS climbing units renders the fabrication of the massive lock parts cost-effective.

Panaman kanavan laajennus

Valtavat sulut Atlantin ja Tyynenmeren rannikoilla käsittävä uusi kanava on suurin yksittäinen tilaus PERI:n historiassa.  

2012 - 2013

PERI:n kehittämät digitaaliset sovellukset täydentävät tuote- ja palveluportfolion. 

Uudet PERI-tytäryhtiöt

Kolumbia – 2012
Algeria – 2012
Saudi Arabia – 2013
Kuwait – 2013

Up-to-date, transparent and available 24/7! PERI is the first manufacturer of formwork and scaffolding to offer its customers direct access to necessary information. All project documents can be called up online at any time.

myPERI - työmaatiedot netissä

PERI tarjoaa ensimmäisenä muotti- ja telinevalmistajana nettipohjaisen työmaatietopalvelun asiakkailleen. Kaikki dokumentaatio on saatavilla milloin tahansa.

PERI introduces new digital developments at bauma 2013. The PERI handbook has its premiere as an application for mobile devices. The company also presents applications to its visitors at the fair which can determine the concreting speed as well as a smartphone and tablet configurator for the MULTIFLEX Slab Formwork.

Sovellukset työmaille 

PERI esitteli uusia, digitaalisia kehityksiä baumassa 2013. PERI Handbook oli saatavilla mobiiliversiona, ja MULTIFLEX-mitoitustyökalu sekä muotin valupainelaskuri olivat omina sovelluksinaan. 

PERI has developed the lightweight LPS Screen protection panel system for buildings with open facades as an alternative for complete enclosures.

LPS Screen - Kevyt suojaseinä verkkokaiteilla

PERI kehitti kevyen LPS Screen  -suojaseinän rakennuksien avoimille julkisivuille. 

On the one hand, the established and the recently created departments are brought closer to one another and at the same time space for future requirements is created with the new building.

Uusi toimistorakennus Weissenhornissa

Uuden rakennuksen myötä kaikille osastoille saatiin riittävät tilat tulevaisuuden kasvustrategiaa tukien. 

2014 - 2015

PERI kasvaa jokaisella osa-alueella. PERI-konserniin kuuluu nyt yli 60 tytäryhtiötä.  

Uudet PERI-tytäryhtiöt

Filippiinit – 2014
Libanon – 2014
Nigeria – 2014
Thaimaa – 2015
Hong Kong – 2015
Tansania – 2015
Namibia – 2015
Mozambiq – 2015

In April 2014, Dr. Fabian Kracht becomes Head of Finance and Organization. From May 2015 on, Leonhard Braig joins PERI as Head of Products and Technology. (from the left) Dr. Fabian Kracht, Alexander Schwörer and Leonhard Braig

Johtokunta muodostetaan

Huhtikuussa 2014 Dr. Fabian Kracht aloittaa talous- ja organisaatiojohtajana PERI-konsernissa. Leonhard Braig liittyy johtokuntaan toukokuusta 2015 lähtien toimien tuote- ja teknologiapäällikkönä.

(vasemmalta) Dr. Fabian Kracht, Alexander Schwörer ja Leonhard Braig

Under the names of CENTRIO and CENTRIO CLM, PERI offers sustainable IT solutions for the digitalization of construction processes.

PERI perustaa oman ohjelmistoyrityksen, CENTRIO GmbH:n

PERI tarjoaa nimien CENTRIO ja CENTRIO CLM alla kestäviä IT -ratkaisuja rakentamisprosessien digitalisointiin.

The ultra-modern production site for VT 20 girders starts operation in Noginsk in Russia at the end of September 2015, and thus leads to a further increase of the production capacity.

Puupalkkituotannon laajentaminen Venäjälle 

VT 20  -puupalkkeja aletaan valmistaa Noginskissa, Venäjällä syyskuusta 2015 lähtien. 

The competitor Schaltec becomes part of the PERI Group. This enlarges PERI's portfolio by the adequate services of refurbishment and trade with used goods.

Schaltec osaksi PERI:ä

Kilpailija Schaltec tulee osaksi PERI-konsernia. Tämä laajentaa PERI:n portfoliota kunnostustöihin ja käytetyn tavaran kauppaan. 

The unique shape of the reinforced concrete pylons and the complexity of the mounted parts for the construction of the third bridge across the Bosporus in Istanbul, Turkey, have required a very flexible planning process – a complete solution from PERI with the ACS Self-Climbing Formwork.

Korkein betoninen siltapilari maailmassa, Istanbul, Turkki

Istanbulin Bosporuksen poikki menevän sillan betoniset pilarit ovat muodoltaan ainutlaatuisia, ja vaativat toteutukseensa erittäin joustavan muottiratkaisun: korkeat pilarit muotitettiin ACS-kiipeilyjärjestelmällä.

2016 - tänään

DUO-monikäyttömuotti lanseerataan markkinoille.

The new production site in Günzburg, Germany is the latest, ultra-modern head plant for scaffolding systems. At the same time, PERI enlarges its outdoor storage area with 20,000 m² at the company's headquarters in Weissenhorn.

Telineiden tuotantokapasiteetin laajentaminen 

Uusi tuotantopaikka Saksan Günzburgissa on tällä hetkellä PERI:n viimeisin tuotantotilojen laajennus. Samaan aikaan PERI laajentaa varastoaluettaan Weissenhornissa  20,000 m²:llä.

The PERI UP Easy Facade Scaffold is a “lightweight“ among the range of steel facade scaffolds. It is fast and safe to erect, provides extremely high safety standards for every application and proves itself with smart detail solutions.

PERI UP Easy -julkisivuteline

PERI UP Easy -julkisivuteline on kevyt terästelineeksi. Sen asentaminen on nopeaa, ja turvallisuusstandardit erittäin korkealla. 

We present our worldwide novelty DUO for the first time at bauma 2016. DUO allows for flexible forming of walls, columns and slabs with only one system and without a crane.

DUO-monikäyttömuotti

DUO lanseerattiin baumassa 2016, josta lähtien se on niittänyt mainetta ja menestystä ympäri maailmaa. DUO sopii niin seiniin, perustuksiin ja pilareihin, kuin myös holveihin  - ilman nosturia.